Kløvervej 75, 6100 Haderslev

+(45) 40 84 82 95

Hvad menes der med grundlagstænkningen?

Grundlagstænkningen bygger på det område indenfor fysioterapifaget, der beskæftiger sig med behandling af mennesker med psykomotoriske problemer. Med psykomotoriske problemer menes, at eventuelle lægefaglige undersøgelser som f.eks. blodprøver, røntgen, scanninger, kliniske undersøgelser hos specialister ikke kan forklare problemerne, smerterne, generne. Som patient står man så ofte frustreret tilbage med sine problemer uden at det har været muligt at finde en forklaring eller årsag - og dermed behandling.

Disse tilstande kan f.eks. blive diagnosticeret som funktionel lidelse, psykosomatisk lidelse, somatoform smertetilstand. Mennesker med afgrænsede problemer, f.eks. en brækket hånd, der har fået stillet en diagnose og er blevet behandlet, kan i uheldige tilfælde med tiden få mere vedvarende gener, hvor generne ikke står i forhold til diagnosen. Dette kan udvikle sig til f.eks. kroniske smertetilstande. Mennesker diagnosticeret med stress, belastningsreaktion; PTSD kan have fysiske problemer som f.eks. for højt blodtryk eller mavegener, men kan også have fysiske gener af mere diffus art, som der ikke kan findes en fysisk/fysiologisk forklaring på.

Grundlagstænkningen og psykomotorisk fysioterapi bygger på teorier og teoretikere, der sammentænker et meget tæt samspil, for ikke at sige synkront samspil, mellem "det levede liv"  = det liv, vi har levet og lever og "kroppens biologi" = hvordan vores krop har det. De seneste års forskning, herunder stress- og smerteforskning underbygger dette.

 

Hvad menes der med at livet skriver sig ind i kroppen?

Den norske læge Anna Luise Kirkengen beskriver i bogen: Hvordan krenkede barn blir syke voksne, hvordan belastede forhold i barndommen kan udvikle sig til fysisk sygdom i voksenlivet. Hendes antagelse bygger på solid dokumention.

Anna Luise Kirkengen beskriver sammen med læge Linn Getz og læge Elling Ulvestad i artiklen: Menneskets biolog - mettet med erfaring, at både vores biologi (dvs. kroppens biologi) og vores biografi (forstået som vores livhistorie) virker ind på vort helbred og sundhedstilstand.

Det er denne tænkning, der danner baggrund for den betragtning og talemåde, at livet skriver sig ind i kroppen. 

 

Lidt generelt om fysioterapi

I den gældende bekendtgørelse om uddannelsen til fysioterapeut (professionsbachelor i fysioterapi) er følgende beskrevet (uddrag): Fysioterapeuten retter sine ydelser mod såvel den danske sundhedssektor som et globalt sundhedsperspektiv med det formål at fremme, optimere, vedligeholde og genskabe funktionsevne, sundhed og livskvalitet for borgere gennem alle livets faser. http://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=120781

Som autoriseret fysioterapeut er man forpligtiget til at arbejde evidensbaseret og at holde sig opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.

Fysioterapi - uanset hvilket område af fysioterapien, det handler om - beskæftiger sig med det, man kalder bevægeapparatet. Med bevægeapparatet menes primært muskler, led og knogler. Bevægeapparatet er ikke en selvstændig "komponent", der fungerer uafhængigt af resten af kroppen eller er upåvirkelig af, hvordan man som menneske iøvrigt trives. 

 

Hvordan anvendes overnævnte betragtninger i klinikkens fysioterapeutiske praksis?

Betragtningerne anvendes på den måde, at den beskrevne grundlagstænkning og den betragtning, at livet skriver sig ind i kroppen, danner baggrund for det perspektiv, der lægges - eller de "briller" der tages på - for at forstå, hvordan generne har udviklet sig.

Helt konkret har det betydning for den indledende journaloptagelse og kliniske undersøgelse, der er relativ omfattende. Det er naturligvis ikke altid muligt 100 % at vide, hvad der er årsag, men såvel patient som terapeut kan have nogle teorier, der kan være en hjælp i behandlingen.

Drejer det sig om en kompleks lidelse er det uhyre relevant med en grundig journaloptagelse og klinisk undersøgelse. Drejer det sig om en mere afgrænset problemstilling er det som regel ikke relevant at inddrage hele eller store dele af livshistorien, men det er klinikkens kliniske erfaring, at et udvidet perspektiv på problemet med fordel kan anvendes.

I den efterfølgende behandling tages de fysioterapeutiske metoder og teknikker i anvendelse, som - på baggrund af journaloptagelse, den kliniske undersøgelse, eventuel relevant evidens samt patientens samtykke  - vurderes til at være den bedste intervention. Løbende i behandlingen evalueres og nye oplysninger eller kliniske fund indtænkes.

Som fysioterapeut har man en kæmpe "værktøjskasse". Det kan være specifikke teknikker til de forskellige vævstyper (muskler, sener. ledbånd, muskelhinder, nervevæv). Det kan være relevante øvelser eller at øve sig på andre måder at bevæge sig på. Det kan være en snak om vejrtrækning eller kropsholdningen i forskellige positioner (stående, gående, siddende, liggende). Det kan være en snak om, hvordan man tackler vedvarende smerter, træthed eller andre gener på bedst mulig måde.

Gener/skader kan være irreversible; det vil sige at den oprindelige skade ikke kan heles fuldstændigt. En afgrænset og blivende skade vil ofte med tiden påvirke kroppens omkringliggende strukturer (f.eks. muskler, sener, nervevæv) og med medføre yderligere og måske mere udbredt funktionsnedsættelse. Disse omkringliggende strukturer kan der arbejdes med og ofte kan der opnås nogen bedring.

 

Målet med behandling på Fysioterapi - Fokus & Helhed er:

  • via helhedsfokuseret fysioterapeutisk behandling og
  • med baggrund i god klinisk praksis og relevant evidens på området
  • at fremme, optimere, vedligeholde, og genskabe funktionsevne, sundhed og livskvalitet

Hvilket vil sige at hjælpe med patienten med at blive bedre i forhold til de gener, som er årsag til henvendelse til klinikken, og hvor det er muligt at blive helt fri for gener.

 

Referencer:

  • Lund, Bjørnlund, Sjöberg. Basisbog i fysioterapi. Munksgaard. 2013
  • Kirkengen. Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Oslo. Universitetsforlaget. Oslo. 2005
  • Nyboe, Hvalsøe. Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard. 2010.
  • Getz, Kirkengen, Ulvestad. Menneskets biologi - mettet med erfaring. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, no 8.4.2011. www.tidsskriftet.no/2011/04/originalartikkel/menneskets-biologi-mettet-med-erfaring (lokaliseret 9. dec. 2017)

Citaterne på forsiden:

  • Bunkan, Berit Heir. Kropp, respiration og kroppsbilde, ressursorienteret kroppsundersøkelse og behandling. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag, 3. udgave 2001
  • Rasmussen, Torben Hangaard. Kroppens filosof, Maurice Merleau-Ponty. Brøndby. Semi-forlaget. 1996
  • Getz, Kirkengen, Ulvestad. Menneskets biologi - mettet med erfaring. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, no 8.4.2011. www.tidsskriftet.no/2011/04/originalartikkel/menneskets-biologi-mettet-med-erfaring (lokaliseret 9. dec.2017)

 

 

 

 

Dette webside bruger cookies. Ved at fortsætte med browsing accepterer du brugen. For yderligere information

Copyright © 2017 fysioterapi-fokusoghelhed.dk All rights reserved.

Designet af digitalbranding.dk